Fremtidsfullmakter – vergemålsloven

Fremtidsfullmakter – vergemålsloven

Fremtidsfullmakt:

Hva er det? En fullmakt som utpeker en som skal ta vare på dine økonomiske og personlige interesser hvis du ikke lenger klarer det selv. Du bestemmer selv hvem som skal være din fullmektig (f.eks. ektefelle, samboer, barn, en venn du har tillit til mv - mao en selvvalgt hjelper).

Du kan også helt fritt bestemme hva fullmektigen skal gjøre for deg; typisk ivareta økonomiske interesser (betale regninger osv), ivareta personlige interesser (søke om tjenester fra det offentlige, f.eks. hjemmehjelp, hjemmesykepleie, midlertidig/fast opphold sykehjem osv), selge bolig etc.

Utpeking av en fullmektig er et 100 % privat anliggende og angår ikke det offentlige.

En fremtidsfullmakt kan opprettes av den som er over 18 år og som forstår fullmaktens betydning.

Fullmektigen må også være over 18 år, ønske å være fullmektig og ikke selv ha verge. Ofte ektefelle, samboer, egne barn. Det bør være en «reserve» hvis fullmektigen blir ute av stand til å ivareta sitt oppdrag. Det kan være flere fremtidsfullmektiger.

Innhold:

  • Økonomiske forhold
  • Personlige forhold
  • Kan begrenses til bestemte disposisjoner, f.eks. salg av en konkret eiendom.

Hvorfor bør man lage en fremtidsfullmakt?

Tidligere var eneste alternativ verge v/statsforvalteren dersom en person ble ute av stand til å ivareta sine egne interesser. En slik prosess tar lang tid, hvem som blir oppnevnt som verge er usikkert og hvilke avgjørelser som tas er utenfor din kontroll.

En vanlig fullmakt kan man gi til en man stoler på ift banker, instanser osv. Problemet er at en slik vanlig fullmakt ikke er gyldig hvis man f.eks. får en alvorlig sinnslidelse, Alzheimer el.l. i en så alvorlig grad at man ikke lenger er istand til å ivareta sine egne interesser. Med mindre man oppretter en fremtidsfullmakt - som nettopp skal gjelde i en slik situasjon - vil ingen ha fullmakt til å kunne bistå mht hverken økonomiske eller personlige interesser.

Formkrav til fremtidsfullmakt:

  • En fremtidsfullmakt bør dateres.
  • Fullmaktsgiveren må undertegne på denne og underskriften må bevitnes av 2 vitner over 18 år. Helt nære pårørende bør ikke være vitner.
  • Må gå klart frem av fremtidsfullmakten at den skal gjelde etter at fullmaktsgiveren har kommet i en tilstand som beskrevet i vergem.l. § 78.
  • Konsekvensene av at formkravene ikke følges er at fremtidsfullmakten er ugyldig.
  • Tidspunkt når fremtidsfullmakten trer i kraft: Det tidspunkt da fullmaktsgiveren pga sinnslidelse, demens, svekket helsetilstand ikke selv lenger kan ivareta sine interesser.
  • Før fullmektigen tar avgjørelser skal spørsmålet tas opp med fullmaktsgiveren, forutsatt at dette kan skje uten betydelige vansker. Ikke nødvendig hvis fullmaktsgiveren er ute av stand til å forstå hva det gjelder.

Habilitet. En person kan ikke representere fullmaktsgiver dersom personen er inhabil. Det kan da oppnevnes en setteverge i det/de spørsmål der fullmektigen er inhabil.

Utgifter: Fullmektigen har rett til å få dekket sine utgifter og få en rimelig godtgjøring for sitt arbeid, med mindre noe annet er avtalt.

Det kan stå i fremtidsfullmakten at visse personer skal ha innsynsrett i fullmektigens disposisjoner (f.eks. barn/øvrige barn).

Lag din egen hjemmeside gratis!