Tjenester/priser

Har du bruk for advokathjelp? Jeg kan bistå ved behov for juridisk bistand. I tillegg til representasjon i rettstvister hjelper jeg også gjerne med å lage rettslig bindende dokumenter som fremtidsfullmakter, samlivsavtaler, ektepakter, testamenter, kontrakter og lignende.

Når det gjelder salær utgjør dette kr. 1.750,- pr. time, hvorav kr. 350,- utgjør mva. Salær beregnes etter faktisk medgått tid i saken, for eksempel i forbindelse med gjennomgang av saksdokumenter, møter, utferdigelse av brev, telefonsamtaler m.v.

Evt. utlegg kommer i tillegg.

I de fleste private skadeforsikringer. for eksempel bil-, hus- og hytteforsikring, inngår det rettshjelpsdekning. Dette innebærer at dersom man er part i en tvist i egenskap av privatperson vil man kunne få dekket deler av utgiftene til advokat og enkelte utlegg fra forsikringsselskapet. Anmodning om dekning av utgifter til advokat må oftest fremsettes innen nærmere angitte frister. Dersom den aktuelle tvist dekkes av rettshjelpsdekningen, vil den sikrede måtte betale egenandel etter nærmere regler.

Lag din egen hjemmeside gratis!