Samlivsbrudd

Samlivsbrudd

Når det gjelder de økonomiske konsekvenser ved et samlivsbrudd er disse forskjellige avhengig av om partene har bodd sammen uten å være gift ift om partene har vært gift.

Samlivsbrudd ved ugift samliv

Noen lovregler finnes i Husstandfellesskapsloven av 1991 og noen lovregler finnes i Sameieloven av 1965. Det er også rettspraksis (dvs dommer) som kan si noe om hvordan slike oppgjør kan løses.

Endelig kan partene ha inngått en avtale som sier noe om eierforhold og ansvar for gjeld og som får betydning for hvordan et slikt skifte kan løses.

Hovedregelen for samboere er at den samboer som eier gjenstanden har rett til å beholde gjenstanden ved et samlivsbrudd.

Dersom samboerne eier en gjenstand 50/50 har samboerne like rettigheter til gjenstanden.

Partene kan bli enige om at en av dem overtar hele gjenstanden ved å betale ut den andre, eller at hele gjenstanden skal selges.

Dersom enighet ikke oppnås følger det av Sameieloven at sameiet da kan kreves oppløst ved at gjenstanden legges ut for salg, med forkjøpsrett til høyeste bud for sameierne.

Husstandsfellesskapsloven har særregler om rett til å overta, evt. få bruksrett til, siste felles bolig samt innbo/løsøre i hjemmet, uavhengig av eierskap. Typisk vil omsorg for barn, helsemessige forhold etc være relevant her.

Samlivsbrudd ved ekteskap (Separasjon/skilsmisse)

Det er Ekteskapslovens regler som regulerer skifte ved samlivsbrudd for gifte personer.

Dersom partene har felleseie skal netto overskudd etter at gjeld er trukket fra likedeles mellom partene, men da slik at en/begge ektefeller kan kreve skjevdeling på nærmere vilkår dersom han/hun hadde med seg verdier inn i ekteskapet, alternativt dersom han/hun har fått arv/gaver/forskudd på arv under ekteskapet. Den ektefelle som krever skjevdeling har bevisbyrden for at vilkårene foreligger.

Dersom en/begge ektefeller har særeie er vedkommende ektefelle eneeier av disse midlene og kan kreve disse unntatt fra delingsgrunnlaget.

Når det gjelder hva som skal skje med de enkelte gjenstander er hovedregelen at disse skal selges til markedspris, og at overskuddet etter at gjeld er dekket skal fordeles på ektefellene, jfr. ovenfor.

Dersom imidlertid en ektefelle eier en gjenstand 100 % eller for det vesentlige, kan han/hun kreve å overta gjenstanden på skiftet.

Når det gjelder ektefellenes siste felles bolig samt innbo og løsøre i hjemmet er det særregler i loven for disse eiendeler, ved at en ektefelle kan fremsette krav om å overta disse gjenstander på skifte dersom det foreligger særlige grunner; typisk omsorg for barn, helse etc.

Lag din egen hjemmeside gratis!